Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto G i m n a z j a l n y  P r o j e k t  E d u k a c y j n y Strona główna Wstecz
poczta  foto

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Zespole Szkół w Lipnicy


§ 1
Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010r., zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), nakłada na szkoły gimnazjalne obowiązek stworzenia uczniom warunków do wykonania projektów edukacyjnych, zgodnie z art. 21a tego Rozporządzenia.
 2. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas Gimnazjum, w których realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz.U.Nr.4 poz.17 z 2009r.). Projekty edukacyjne realizują uczniowie na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego z wykluczeniem I semestru klasy pierwszej i II semestru klasy trzeciej.
 3. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami Statutu Zespołu Szkół w Lipnicy.

§ 2
Projekt edukacyjny


Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Realizowany jest przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela - opiekuna i obejmuje następujące działania:

 1. Wybranie tematu projektu.
 2. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.
 3. Wykonanie zaplanowanych działań.
 4. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

§ 3
Cele projektu

 1. Kształcenie u uczniów odpowiedzialności za własne postępy.
 2. Kształcenie poczucia własnej wartości oraz szacunku dla innych ludzi.
 3. Kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 4. Kształcenia rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
 5. Kształcenia umiejętności stosowania teorii w praktyce.
 6. Rozwój samoorganizacji, kreatywności oraz przedsiębiorczości.
 7. Przygotowanie do publicznych wystąpień.
 8. Naukę samodzielności i podejmowania aktywności zespołowej.

§ 4
Zasady ogólne

 1. Projekty edukacyjne mają charakter przedmiotowy bądź międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji powinien wynosić do 2 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację (nie dłużej niż o 3 tygodnie).
 2. Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w Zespole Szkół Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści poszczególnych zajęć zgodnie z podstawą programową określoną w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r. i może wykraczać poza jej treści.
 3. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden temat projektu może być realizowany niezależnie przez dwa zespoły uczniowskie.
 4. Projekty realizowane są w zespołach klasowych bądź międzyklasowych II etapu edukacyjnego, to znaczy udział w nim biorą każdego roku uczniowie klas II gimnazjum. W roku szkolnym 2011/2012 będą realizowane wyjątkowo dwa projekty, w I semestrze klasy III gimnazjum, w II semestrze klasy II gimnazjum.
 5. Uczniowie pracują w zespołach liczących od 3 do 5 osób. Opiekunem grupy jest wychowawca klasy lub inny nauczyciel.

§ 5
Zadania Dyrektora

 1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych
  w szkole.
 2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej Regulaminem.
 3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy Regulaminu.
 4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów.

§ 6
Zadania szkolnego koordynatora projektów

 1. Zebranie od poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole.
 2. Monitorowanie stanu realizacji projektów.
 3. Upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów.
 4. Organizację publicznej prezentacji projektów.
 5. Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

§ 7
Zadania opiekuna projektu

 1. Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania, wprowadzenia w tematykę oraz omówienie scenariusza projektu z uczniami.
 2. Przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami.
 3. Przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:
  - karty projektu,
  - karty samooceny ucznia,
  - karty oceny projektu,
  - karty oceny prezentacji projektu,
  - sprawozdaniem z realizacji projektu.
 4. Opracowanie i przedstawienie kryteriów oceny projektu.
 5. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu.
 6. Organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji.
 7. Pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu.
 8. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy.
 9. Pomoc w prezentacji projektu.
 10. Ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.
 11. Komunikacja z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie.
 12. Koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

§ 8
Zadania nauczycieli


Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

 1. konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 2. czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;
 3. sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;
 4. prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;
 5. współpracy z opiekunem projektu oraz szkolnym koordynatorem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania publicznej prezentacji;
 6. udziału w ustaleniu oceny ucznia w projekcie, skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia szkoły;
 7. udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.

§ 9
Zadania wychowawcy klasy

 1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:
  • wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
  • w przypadku, gdy uczeń w określonym przez Regulamin terminie nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego z zespołów projektowych,
  • monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,
  • przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom.
 3. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.
 4. Prowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa i inne ustalone przez szkołę).

§ 10
Zadania uczniów realizujących projekt

 1. Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.
 2. Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole.
 3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.
 4. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

§ 11
Realizacja projektów

 1. Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po rozpatrzeniu uwag uczniów biorących w nich udział.
 2. Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.
 3. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

§ 12
Zakończenie projektu i prezentacja

 1. Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół.
 2. Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.
 3. Zespół Szkół w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.

§ 13
Ocena projektu

 1. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.
 2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.
 3. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu.
 4. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.
 5. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustaleniami w Statucie Szkoły.
 6. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie.

§ 14
Działania projektowe (terminy)


I. Wybór tematu projektu

 1. Do 15 września każdego roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 kwietnia 2011r- obecne klasy II Gimnazjum).
 2. Nauczyciele (w tym także pedagog szkolny oraz logopeda) w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają do szkolnego koordynatora projektu na piśmie tematy projektów wraz z celami i opisem problematyki oraz czasem ich realizacji (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 kwietnia 2011 r.).
 3. W terminie do 15 października każdego roku szkolnego Dyrektor Szkoły ogłasza Listę Projektów Edukacyjnych (tematy) na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń (w r. szk.2010/2011 do 15 maja 2011 r.).
 4. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają opiekunowi pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 15 listopada. Opiekunowie przekazują deklaracje wychowawcom klas. (w r. szk. 2010/2011 termin wyboru tematu to 15 czerwca 2011r.).

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji


Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

 • czas realizacji projektu,
 • formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
 • podział zadań w zespole i zasady współpracy,
 • kryteria oceny projektu,
 • sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

III. Wykonanie zaplanowanych działań

 1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu maksymalnie do końca maja danego roku szkolnego (w r. szk. 2011/2012 klasy III gimnazjum do końca roku kalendarzowego 2011 r.).
 2. Szkolny koordynator projektów wraz z innymi nauczycielami do końca maja przygotowuje program publicznej prezentacji, uzgadniają formułę prezentacji poszczególnych projektów.
 3. Uczniowie dokonują samooceny projektu.
 4. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

 1. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie w ustalonym wcześniej terminie.
 2. Prezentacja odbywa się do końca maja danego roku szkolnego (w r. szk. 2011/2012 dla klas III gimnazjum do końca I semestru).
 3. Podczas prezentacji dokonuje się oceny prezentacji projektów.
 4. Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.
 5. Do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły (w r. szk. 2011/2012 klasy III gimnazjum do końca I semestru).

  Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
 • konferencja naukowa połączona z wykładami;
 • forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
 • przedstawienie teatralne, inscenizacja;
 • książka, broszura, gazetka;
 • prezentacja multimedialna;
 • model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
 • inna, za zgodą opiekuna.

§ 15
Ustalenia dodatkowe

 1. Dyrektor decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach losowych bądź zdrowotnych na udokumentowany wniosek rodziców.
 2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
 3. Dyrektor rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
 4. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego Regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.
 5. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

Regulamin przygotowała grupa nauczycieli:

Czarnecka Katarzyna
Gliszczyńska Anna
Jankowska Anna
Sztobnicka Weronika
Trappa Krystyna
Wnuk Lipińska Dorota

do pobraniastrona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl