Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto R a d a  R o d z i c ó w Strona główna Wstecz
poczta  foto
Skład Rady Rodziców
Agnieszka Adamczyk - przewodnicząca
Członkowie:
Małgorzata Gierszewska - kl. I a
Katarzyna Rudnik - kl. I b
Joanna Cyra - kl. II a
Grażyna Prądzińska - kl. II b
Małgorzata Gierszewska - kl. III a
Lucyna Schuetza - kl. III bREGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPNICY

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Lipnicy. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Szkolnej 4.
 2. Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania .
 3. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczych przez rodzinę.
 4. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczynić się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży.
CELE I ZADANIA
§ 2
 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Zespołu Szkół w Lipnicy oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.
 2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW
ORAZ SPOSÓB JEJ POWOŁYWANIA
§ 3
 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły:
  • podstawowe ogniwo Rady Rodziców stanowi rada klasowa rodziców, w skład której wchodzą trzy osoby (tzw. TRÓJKI KLASOWE),
  • rada klasowa rodziców wybierana jest przez ogólne zebranie rodziców danej klasy, na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym,
  • wychowawca klasy w skład rady klasowej wchodzi z urzędu.
 4. Trójki klasowe na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym wybierają spośród siebie Zarząd Rady rodziców, tj. przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza, skarbnika, członka oraz komisję rewizyjną.
 5. Komisja rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.
 6. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący wspólnie ze swoim zastępcą, sekretarzem, skarbnikiem i członkiem w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 7. Dyrektor szkoły wchodzi w skład Rady rodziców z urzędu.
ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA
POSZCZEGÓLNYCH OGNIW RADY RODZICÓW
§ 4
 1. Zadaniem rady klasowej rodziców jest realizacja celów rady rodziców na terenie danej klasy.
 2. Współdziałanie z przewodniczącym rady rodziców w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
 3. Zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy zebrań rodziców w miarę potrzeb.
 4. Zadaniem przewodniczącego rady jest kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.
 5. Organizuje rodziców i środowisko społeczne do realizacji programu pracy szkoły.
 6. Zadaniem Rady rodziców jest:
  • pobudzanie i realizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
  • gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy;
  • zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innym organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:
   - zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi szkoły, klasy,
   - udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności i porad w sprawie wychowywania i dalszego kształcenia dzieci,
   - udostępnienie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
   - wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły;
  • współpraca z dyrektorem, jego zastępcami i nauczycielami w procesie podnoszenia poziomu nauczania;
  • pomaganie dyrektorowi, jego zastępcom i radzie pedagogicznej w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju szkoły, jej bazy, wyposażenia;
  • branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów;
  • udzielanie szkole pomocy na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 5
 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z następujących źródeł:
  a)   ze składek rodziców;
  b)   z wpłat osób fizycznych, organizacji, zakładów;
  c)   z dodatkowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców
        dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły;
  d)   z prac zarobkowych;
  e)   innych źródeł.
 2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycję składki dla całej szkoły przedstawia Zarząd Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
 3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko przez jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia.
 4. Dokumentację Rady Rodziców prowadzi skarbnik zgodnie z przepisami prawa finansowego.
 5. Nad prawidłową realizacją gospodarki finansowej czuwa przewodniczący Rady Rodziców wraz z dyrektorem szkoły.
 6. Działalność Rady Rodziców oraz gospodarkę finansową kontroluje i ocenia komisja rewizyjna.
 7. Zarząd Rady Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
 8. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6
 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
 3. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację szkoły.
 4. Protokół z posiedzenia sporządza osoba wskazana przez prowadzącego zebranie.
strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl