Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto Stypendium  motywacyjne Strona główna Wstecz
poczta  foto

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych
za wysokie lokaty w nauce i za osiągnięcia sportowe
w Zespole Szkół w Lipnicy


Regulamin został opracowany w oparciu o:
 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawę z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2781),
 • Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593),
 • Art. 70 Konstytucji RP.
Procedury
 1. Podmioty uprawnione do otrzymania stypendium za wyniki w nauce i sporcie:
  uczniowie klas I - III gimnazjum, spełniający wymagania określone w regulaminie.
 2. Powołanie Komisji Stypendialnej: Komisję powołuje dyrektor (załącznik nr 1).
 3. Złożenie wniosku przez uprawionego: wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i sporcie (załączniki nr 2 i 3) składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej, która przekazuje go wraz z uzasadnieniem dyrektorowi szkoły.
 4. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, typując kandydatów do stypendiów (załączniki nr 4).
 5. Termin złożenia wniosku: uprawniony może ubiegać się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i sporcie po ukończeniu II semestru nauki w każdym roku szkolnym.
 6. Przyznanie stypendium: stypendium za wyniki w nauce i sporcie przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, w ramach środków przyznanych na ten cel (załączniki nr 5 i 6).
 7. Zasady wypłat stypendium: stypendium jest wypłacane raz w roku szkolnym, a jego wysokość ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej.
Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce
 1. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych dla uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół w Lipnicy, warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej ocen minimum 5,0 z przedmiotów obowiązujących w gimnazjum oraz najwyższej oceny z zachowania - wzorowej.
 2. W przypadku pojawienia się kwestii spornych, związanych z uzyskaniem przez uczniów takiej samej średniej ocen, należy przyznać stypendium temu uczniowi, który uzyska większą sumę punktów z ocen oraz za udział w konkursach i innej działalności na rzecz szkoły. Kandydat do stypendium nie może posiadać oceny dostatecznej z żadnego przedmiotu (nawet w przypadku uzyskania wymaganej średniej ocen).
 3. Sposób przeliczania punktów:

  a) ocenianie w przeliczeniu na punkty:
       Celujący Bardzo dobry Dobry
  Język polski 5 4 3
  Język angielski 5 4 3
  Przyroda/przedmioty przyrodnicze:
  geografia, biologia, fizyka, chemia
  5 4 3
  Matematyka 5 4 3

  b) konkursy przedmiotowe:
       I miejsce II miejsce III miejsce Udział
  Etap gminny 4 3 2     
  Etap rejonowy (powiatowy) 8 7 6 5
  Etap wojewódzki 12 11 10 9
  Etap ogólnopolski 16 15 14 13

  c) konkursy artystyczne:
       I miejsce II miejsce III miejsce Udział
  Etap gminny 4 3 2     
  Etap rejonowy (powiatowy) 8 7 6 5
  Etap wojewódzki 12 11 10 9
  Etap ogólnopolski 16 15 14 13

 4. Za wyróżniającą działalność na rzecz szkoły i środowiska, np. działalność w Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie, w organizacjach i kółkach zainteresowań, uczeń otrzymuje 5 pkt.
Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za osiągnięcia sportowe
 1. Za wybitne osiągnięcia sportowe uczniowie otrzymują stypendia motywacyjne, niezależnie od wyników nauczania, według następującej punktacji:
       I miejsce II miejsce III miejsce Udział
  Etap rejonowy (powiatowy) 4 3 2     
  Etap wojewódzki 8 7 6 5
  Etap ogólnopolski 12 11 10 9

 2. W przypadku zwycięstw drużynowych decydują aktywność i postawa sportowa, stosowanie zasad fair play, częstotliwość uczestnictwa w zawodach sportowych. Ponadto warunkiem otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe jest też ocena zachowania - wzorowa.
 3. Regulamin został opracowany przez Komisję Stypendialną Zespołu Szkół w Lipnicy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, po zapoznaniu przez Radę Samorządu Uczniowskiego i Radę Rodziców

    Data zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną:     21 stycznia 2015r.

Dokumenty do pobrania:
 • Regulamin przyznania stypendium                                                        
 • Powołanie komisji stypendialnej                                                            
 • Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce                        
 • Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe            
 • Protokół z posiedzenia komisji stypendialnej                                       
 • Przyznanie stypendium za wyniki w nauce                                            
 • Przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe                                
strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl