Imieniny:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto D A J M Y  I M  S Z A N S Ę Strona główna Wstecz
poczta  foto
Rozmiar: 148179 bajtów
"DAJMY IM SZANSĘ"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer i nazwa Priorytetu:
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług Edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie: 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt ten realizowany jest w naszej szkole od 01.08.2010r do 31.12.2012r. Ma on służyć rozszerzeniu podstawowej oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych, zajęć sportowych i rytmiczno-tanecznych, a także dodatkowych zajęć artystycznych i zajęć służących wyrównywaniu dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych. Projekt ten służyć będzie również podnoszeniu jakości procesu kształcenia, będzie miał wpływ na zwiększenie efektywności nauczania, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego dla uczniów, rozwijania zainteresowań i talentów, integrację społeczności lokalnej oraz wskazywanie pozytywnych wzorców. Celem głównym Projektu będzie pomoc uczniom (dziewczynkom i chłopcom) ze środowisk wiejskich Gminy Lipnica w wyrównywaniu szans edukacyjnych z rówieśnikami ze środowisk miejskich , przy wykorzystaniu nowoczesnych technik w edukacji w czasie trwania projektu. Do osiągnięcia głównego celu projektu prowadza cele szczegółowe:

 1. pobudzanie zainteresowania przedmiotami ścisłymi (matematyczno-przyrodniczymi) - sektory szczególnie ważne dla gospodarki Polski,
 2. osłabienie istniejących barier równości w edukacji,
 3. rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych,
 4. utworzenie zespołu wokalno-instrumentalnego (ekspresja kulturalna),
 5. rozwój ogólnej sprawności sportowej,
 6. wprowadzanie nowych form spędzania wolnego czasu (Nordic Walking, rowery, siłownia),
 7. wyjazdy edukacyjno-wychowawcze,
 8. pokazy w szkołach prowadzone przez studentów nauk ścisłych,
 9. zapobieganie patologiom

Projekt "Dajmy im szansę" adresowany jest do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum. Uczestnikami projektu mogą być zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Rekrutację poprzedzi akcja informacyjno - promocyjna. Zorganizowane zostanie spotkanie organizacyjne, na którym uczniowie dowiedzą się szczegółowych informacji dotyczących udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Rozdysponowane zostaną ulotki promujące zajęcia pozalekcyjne, w których uczniowie będą mogli wziąć udział. Przedstawione zostaną informacje dotyczące zasady rekrutacji oraz wypełnienia deklaracji udziału. W szkole rozwieszone zostaną także plakaty zachęcające uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i wyjazdach edukacyjno - wychowawczych zorganizowanych w ramach realizacji projektu.

Rozmiar: 34906 bajtów

W ramach projektu „Dajmy im szansę” realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne:

 1. ZAJĘCIA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE I KLUCZOWE:

 2. a) Zajęcia z fizyki.
  b) Zajęcia z matematyki.
  c) Zajęcia z informatyki.
  d) Zajęcia z chemii.
  e) Zajęcia z języka angielskiego.
 3. ZAJĘCIA Z EKSPRESJI KULTURALNEJ:

 4. a) Warsztaty teatralne.
  b) Warsztaty wokalne.
  c) Warsztaty muzyczne.
  d) Warsztaty rytmiczno – taneczne.
 5. ZAJĘCIA Z KULTURY FIZYCZNEJ:

 6. a) Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe.
  b) Zajęcia z zakresu Nordic Walking.
Nauczyciele i instruktorzy prowadzący zajęcia:
 1. Ewa Wera – Turowska
 2. Anna Miggel
 3. Dorota Wnuk – Lipińska
 4. Agnieszka Adamczyk
 5. Anna Dyngosz – Prądzyńska
 6. Irena Lew – Kiedrowska
 7. Ewa Drązkowska
 8. Alicja Żmuda Trzebiatowska
 9. Bogdan Rymon Lipinski
 10. Krystyna Trappa
 11. Danuta Prondzinska – Lewandowska
Na zajęcia w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczają uczniowie:
a) klas I – VI Szkoły Podstawowej
b) klas I – III Gimnazjum

Do realizacji projektu zakupiono instrumenty muzyczne, zestaw multimedialny, sprzęt sportowy, kijki do Nordic Walking i rowery, których koszt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl